Filijalni objekti Župe Samarica


Kapela sv. Florijana u Samarici


“Kapela sv. Petra i Pavla u Gornjoj Petričkoj


Kapela Presvetoga Trojstva u Gornjoj Petričkoj


Kapela sv. Ilije u Donjoj Petričkoj


Kapela sv. Šimuna u Šimljaniku


Kapela sv. Valentina u Gornjoj Garešnici


“Poklonac sv. Marije Magdalene u Šimljani


Zvonik u Oštrom Zidu